فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1368. دولتمند حقیقی

کفی بالقناعة ملکا، و بحسن الخلق نعیما.
آدمی را قناعت برای دولتمند و خوش خلقی برای فراوانی نعمت ها کافی است. (1363)

1369. خوشا به حال این فرد

طوبی لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب، و قنع بالکفاف، و رضی عن الله .
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب کار کند و به آن چه برای گذراندن زندگی او کافی است قناعت نماید و از خدا آن چه برای او خواسته راضی باشد. (1364)

1370. همراه نیک

نعم القرین الرضا.
خشنودی به آن چه خدا خواسته، همنشین و همراه خوبی است. (1365)