فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1367. گنج قناعت

و لکن الله سبحانه جعل رسله أولی قوة فی عزائمهم، و ضعفة فیماتری الاعین من حالاتهم، مع قناعة، تملا القلوب و العیون غنی، و خصاصة تملا الابصار و الاسماع أذی .
خداوند سبحان رسولان خود را در تصمیم هایی که برای ابلاغ دین خداوندی می گرفتند نیرومند ساخته و در پدیده های ظاهری که با چشمان حسی دیده می شوند ناتوان نموده بود با قناعتی که دل ها را پر می کرد و چشم ها را بی نیاز می ساخت و با فقر و نیازمندی که آزار آن چشم ها و گوش ها را پر می ساخت. (1362)

1368. دولتمند حقیقی

کفی بالقناعة ملکا، و بحسن الخلق نعیما.
آدمی را قناعت برای دولتمند و خوش خلقی برای فراوانی نعمت ها کافی است. (1363)

1369. خوشا به حال این فرد

طوبی لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب، و قنع بالکفاف، و رضی عن الله .
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب کار کند و به آن چه برای گذراندن زندگی او کافی است قناعت نماید و از خدا آن چه برای او خواسته راضی باشد. (1364)