فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1366. طلب به اندازه معیشت

لا تسألوا فیها (فی الدنیا) فوق الکفاف، و لا تطلبوا منها أکثر من البلاغ .
بیش از اندازه معیشت (در دنیا) نخواهید و زیادتر از آن چه به مقدار قوت می رسد، درخواست نکنید. (1361)

1367. گنج قناعت

و لکن الله سبحانه جعل رسله أولی قوة فی عزائمهم، و ضعفة فیماتری الاعین من حالاتهم، مع قناعة، تملا القلوب و العیون غنی، و خصاصة تملا الابصار و الاسماع أذی .
خداوند سبحان رسولان خود را در تصمیم هایی که برای ابلاغ دین خداوندی می گرفتند نیرومند ساخته و در پدیده های ظاهری که با چشمان حسی دیده می شوند ناتوان نموده بود با قناعتی که دل ها را پر می کرد و چشم ها را بی نیاز می ساخت و با فقر و نیازمندی که آزار آن چشم ها و گوش ها را پر می ساخت. (1362)

1368. دولتمند حقیقی

کفی بالقناعة ملکا، و بحسن الخلق نعیما.
آدمی را قناعت برای دولتمند و خوش خلقی برای فراوانی نعمت ها کافی است. (1363)