فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1365. گنج قناعت

لا کنز أغنی من القناعة.
هیچ گنجی غنی تر از قناعت نیست. (1360)

1366. طلب به اندازه معیشت

لا تسألوا فیها (فی الدنیا) فوق الکفاف، و لا تطلبوا منها أکثر من البلاغ .
بیش از اندازه معیشت (در دنیا) نخواهید و زیادتر از آن چه به مقدار قوت می رسد، درخواست نکنید. (1361)

1367. گنج قناعت

و لکن الله سبحانه جعل رسله أولی قوة فی عزائمهم، و ضعفة فیماتری الاعین من حالاتهم، مع قناعة، تملا القلوب و العیون غنی، و خصاصة تملا الابصار و الاسماع أذی .
خداوند سبحان رسولان خود را در تصمیم هایی که برای ابلاغ دین خداوندی می گرفتند نیرومند ساخته و در پدیده های ظاهری که با چشمان حسی دیده می شوند ناتوان نموده بود با قناعتی که دل ها را پر می کرد و چشم ها را بی نیاز می ساخت و با فقر و نیازمندی که آزار آن چشم ها و گوش ها را پر می ساخت. (1362)