فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1364. عاقبت قانع بودن

کل مقتصر علیه کاف.
هر که قناعت کند (و به هر چه دارد بسازد) برای او بس است. (1359)

1365. گنج قناعت

لا کنز أغنی من القناعة.
هیچ گنجی غنی تر از قناعت نیست. (1360)

1366. طلب به اندازه معیشت

لا تسألوا فیها (فی الدنیا) فوق الکفاف، و لا تطلبوا منها أکثر من البلاغ .
بیش از اندازه معیشت (در دنیا) نخواهید و زیادتر از آن چه به مقدار قوت می رسد، درخواست نکنید. (1361)