فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1361. ثروت بی پایان

القناعة مال لا ینفذ.
قناعت ثروتی است بی پایان. (1356)

1362. رحمت خدا بر قناعت پیشگان

فی ذکر خباب بن الارت -: یرحم الله خباب بن الارت فلقد أسلم راغبا و هاجر طائعا؛ و قنع بالکفاف، و رضی عن الله، و عاش مجاهدا .
امام علیه السلام در یادی که از خباب کرد، فرمود: خدا خباب بن ارت را رحمت کند که هر آینه و به تحقیق، با میل و رغبت اسلام آورد و با فرمانبری و علاقه هجرت کرد، به آنچه کفایت زندگی او را می کرد قانع بود، از خدا (و آن چه برای او خواسته بود) خشنودی داشت و همواره مجاهد زیست. (1357)

1363. خرسندی به آن چه مقدر شده

لا کنز أغنی من القناعة، و لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. و من اقتصر علی بلغة الکفاف، فقد انتظم الراحة، و تبوا خفض الدعة .
گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست و هیچ مالی از رضامندی به قوت مقدر حاجت برآورتر نیست و کسی که به مقدار نیاز اکتفا کند، به راحتی دست یابد و در آسایش جایگزین است. (1358)