فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1360. رازپوشی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرأی، و الرأی بتحصین الاشرار .
پیروزی به وسیله دوراندیشی و دوراندیشی با به کار انداختن فکر و به کار انداختن فکر با محکم نگه داشتن راز، به دست می آید. (1355)

بخش پنجم: قناعت

1361. ثروت بی پایان

القناعة مال لا ینفذ.
قناعت ثروتی است بی پایان. (1356)