فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1359. حد آزادی مسئول

المسؤول حر حتی یعد.
مسئول تا وقتی وعده نداده است آزاد است. (و پس از وعده در گرو آن است.) (1354)

1360. رازپوشی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرأی، و الرأی بتحصین الاشرار .
پیروزی به وسیله دوراندیشی و دوراندیشی با به کار انداختن فکر و به کار انداختن فکر با محکم نگه داشتن راز، به دست می آید. (1355)

بخش پنجم: قناعت