فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1358. استحکام میخ به عهد

اعتصموا بالذمم فی أوتادها.
میخ های عهد و پیمان را محکم کنید. (1353)

1359. حد آزادی مسئول

المسؤول حر حتی یعد.
مسئول تا وقتی وعده نداده است آزاد است. (و پس از وعده در گرو آن است.) (1354)

1360. رازپوشی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرأی، و الرأی بتحصین الاشرار .
پیروزی به وسیله دوراندیشی و دوراندیشی با به کار انداختن فکر و به کار انداختن فکر با محکم نگه داشتن راز، به دست می آید. (1355)