فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1357. سرزنش علی (ع) به اصحابش

و هو یلوم أصحابه -: قد ترون عهودالله منقوضة فلا تغضبون، و أنتم لنقض ذمم آبائکم تأنفون .
در سرزنش اصحاب خود می فرماید: پیمان های خدا را شکسته می بینید و به خشم نمی آیید، در حالی که شکسته شدن پیمان های پدرانتان را عار می دانید و ناراحت می شوید. (1352)

1358. استحکام میخ به عهد

اعتصموا بالذمم فی أوتادها.
میخ های عهد و پیمان را محکم کنید. (1353)

1359. حد آزادی مسئول

المسؤول حر حتی یعد.
مسئول تا وقتی وعده نداده است آزاد است. (و پس از وعده در گرو آن است.) (1354)