فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1349. حفظ امانت زمامداران

و تحفظ من الاعوان؛ فان أحد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک أخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهدا، فبسطت علیه العقوبة فی بدنه، و أخذته بما أصاب من علمه. ثم نصبته بمقام المذلة، و سمته بالخیانة، و قلدته عار التهمة .
و معاونان خود را با دقت کامل زیر نظر بگیر، در آن هنگام که کسی از آنان دست به خیانت گشود و این خیانت را اخبار بازرسان مخفی تأیید کرد، از جنبه شهادت به آن اخبار اکتفا نموده و کیفر بدنی را برای او اجرا کن، و آن چه را که به دست آورده است از او بگیر و او را به موقعیت ذلت و خواری بکشان و با نشان خیانت او را مشخص نما و ننگ تهمت را بر گردنش بیاویز.(1344)

1350. لغزش ها و علت ها

لکل ضلة علة، و لکل ناکث شبهة
برای هر لغزشی علت و برای هر عهدشکنی بهانه ای است. (1345)

1351. وفا به پیمان الهی

الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله، و الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله .
وفا با پیمان شکنان، پیمان شکنی است در نزد خدا و پیمان شکنی با پیمان شکنان، وفاداری است در نزد خدا. (1346)