فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1346. اولین امانت

اللهم اجعل نفسی أول کریمة تنتزعها من کرائمی، و أول ودیعة ترتجعها من ودائع نعمک عندی
پروردگارا! جان من نخستین حقیقت شریفی باشد که از من خواهی گرفت و اولین امانت تو باشد که در نزد من است و تو آن را برمی گردانی. (1341)

1347. توصیه امام علی (ع) به مالک اشتر

من کتابه للاشتر لما ولاه مصر -: فلا تغدرن بذمتک و لا تخیسن بعهدک و لا تختلن عدوک... فان صبرک علی ضیق أمر ترجو انفراجه و فضل عاقبته، خیر من غدر تخاف تبعته .
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می فرماید: به امان و زنهار خویش خیانت مکن و پیمانت را مشکن و دشمنت را مفریب...؛ زیرا شکیبایی تو در برابر دشواری کاری که به گشایش و نیک فرجامی اش امید داری، بهتر از آن است که دست به پیمان شکنی و خیانتی بزنی که از پیامد ناگوار آن می ترسی. (1342)

1348. وفای به عهد

فی عهده للاشتر -: و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدة أو ألبسته منک ذمة، فحط عهدک بالوفاء، و ارع ذمتک بالامانة، و اجعل نفسک جنة دون ما أعطیت؛ فانه لیس من فرائض الله شی ء الناس أشد علیه اجتماعا، مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم، من تعظیم الوفاء بالعهود .
در عهدنامه اش به اشتر می فرماید: اگر با دشمن خود پیمانی بستی یا به او جامه زنهار و امان پوشاندی به پیمان خویش وفا کن و با امانت پیمانت را رعایت نما و خود را سپر زنهاری که داده ای گردان؛ زیرا مردم، با همه خواسته های گوناگون و آرای پراکنده ای که دارند، نسبت به هیچ فریضه ای از فرایض الهی همچون بزرگ شمردن وفای به پیمان ها چنان سخت همداستان نیستند. (1343)