فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1344. قضا و قدر

... الذی عظم حلمه فعفا، و عدل فی کل ما قضی .
خداوندی که حلم او بزرگ است و با این حلم است که بندگانش را عفو می نماید و در هر چه که حکم کند عدالت فرماید. (1339)

بخش چهارم: امانت داری و رازپوشی

1345. ادای امانت الهی

من لم یختلف سره و علانیته، و فعله و مقالته، فقد أدی الامانة، و أخلص العبادة .
آن که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالف نباشد، امانت الهی را ادا کرده و بندگی خدا را خالصانه انجام داده است. (1340)