فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1342. صبر بر طاعت

استتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته، و المجانبة لمعصیتة
با صبر بر طاعت، نعمت های خدا را بر خود تمام کرده و از نافرمانی او دوری کنید. (1337)

1343. شکیبا باش!

عود نفسک التصبر علی المکروه، و نعم الخلق التصبر فی الحق !
خویشتن را بر آن چه زشت و ناپسند است عادت ده و شکیبابودن در راه حق چه خوبی نیکویی است! (1338)

1344. قضا و قدر

... الذی عظم حلمه فعفا، و عدل فی کل ما قضی .
خداوندی که حلم او بزرگ است و با این حلم است که بندگانش را عفو می نماید و در هر چه که حکم کند عدالت فرماید. (1339)