فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1341. زکات ظفر

العفو زکاة الظفر، و السلو عوضک ممن غدر .
گذشت زکات پیروزی، و بردباری کیفر خیانتکار است. (1336)

1342. صبر بر طاعت

استتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته، و المجانبة لمعصیتة
با صبر بر طاعت، نعمت های خدا را بر خود تمام کرده و از نافرمانی او دوری کنید. (1337)

1343. شکیبا باش!

عود نفسک التصبر علی المکروه، و نعم الخلق التصبر فی الحق !
خویشتن را بر آن چه زشت و ناپسند است عادت ده و شکیبابودن در راه حق چه خوبی نیکویی است! (1338)