فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1340. صبر و رضا

أغض علی القذی و الالم ترض أبدا.
ناملایمات و رنج ها را تحمل کن تا همواره خرسند باشی. (1335)

1341. زکات ظفر

العفو زکاة الظفر، و السلو عوضک ممن غدر .
گذشت زکات پیروزی، و بردباری کیفر خیانتکار است. (1336)

1342. صبر بر طاعت

استتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته، و المجانبة لمعصیتة
با صبر بر طاعت، نعمت های خدا را بر خود تمام کرده و از نافرمانی او دوری کنید. (1337)