فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1339. بردبار حقیقی

حلما قد ذهبت أصغانهم.
(مردگان) بردباران اند و کینه های آنان از میان رفته است. (1334)

1340. صبر و رضا

أغض علی القذی و الالم ترض أبدا.
ناملایمات و رنج ها را تحمل کن تا همواره خرسند باشی. (1335)

1341. زکات ظفر

العفو زکاة الظفر، و السلو عوضک ممن غدر .
گذشت زکات پیروزی، و بردباری کیفر خیانتکار است. (1336)