فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1338. توصیه به صبر

ان ابتلیتم فاصبروا؛ فان العاقبة للمتقین.
اگر گرفتار شدید صبر کنید که سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است. (1333)

1339. بردبار حقیقی

حلما قد ذهبت أصغانهم.
(مردگان) بردباران اند و کینه های آنان از میان رفته است. (1334)

1340. صبر و رضا

أغض علی القذی و الالم ترض أبدا.
ناملایمات و رنج ها را تحمل کن تا همواره خرسند باشی. (1335)