فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1336. مصیبت و شکایت به خلق

من أصبح یشکو مصیبة نزلت به، فقد أصبح یشکو ربه .
هر کس از مصیبتی که به او وارد شده به خلق شکایت برد، محققا از پروردگار خود شاکی است. (1331)

1337. صبر بزرگان

ان صبرت صبر الاکارم، و الا سلوت سلو البهائم .
اگر همچون بزرگواران صبر کنی (چه بهتر) وگرنه همچون ستوران (رنج را) فراموش خواهی کرد. (1332)

1338. توصیه به صبر

ان ابتلیتم فاصبروا؛ فان العاقبة للمتقین.
اگر گرفتار شدید صبر کنید که سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است. (1333)