فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1334. خرسندی

اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت
هرگاه به آن چه خواستی دست نیافتی، پس آن چه در آن هستی (یعنی دست نیافتن به آن چه می خواستی) باک نداشته باش و اندوه به خود راه مده. (1329)

1335. حلم و زندگی با مردم

من حلم لم یفرط فی أمره، و عاش فی الناس حمیدا
کسی که بردبار باشد در کار خود کوتاهی نکند، و در میان مردم خوش نام زندگی خواهد کند. (1330)

1336. مصیبت و شکایت به خلق

من أصبح یشکو مصیبة نزلت به، فقد أصبح یشکو ربه .
هر کس از مصیبتی که به او وارد شده به خلق شکایت برد، محققا از پروردگار خود شاکی است. (1331)