فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1333. گور عیب ها

الاحتمال قبر العیوب.
تحمل، گور عیب ها است. (1328)

1334. خرسندی

اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت
هرگاه به آن چه خواستی دست نیافتی، پس آن چه در آن هستی (یعنی دست نیافتن به آن چه می خواستی) باک نداشته باش و اندوه به خود راه مده. (1329)

1335. حلم و زندگی با مردم

من حلم لم یفرط فی أمره، و عاش فی الناس حمیدا
کسی که بردبار باشد در کار خود کوتاهی نکند، و در میان مردم خوش نام زندگی خواهد کند. (1330)