فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1332. ابزار ریاست

آلة الریاسة سعة الصدر.
گشادگی سینه (سعه صدر) ابزار ریاست است. (1327)

1333. گور عیب ها

الاحتمال قبر العیوب.
تحمل، گور عیب ها است. (1328)

1334. خرسندی

اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت
هرگاه به آن چه خواستی دست نیافتی، پس آن چه در آن هستی (یعنی دست نیافتن به آن چه می خواستی) باک نداشته باش و اندوه به خود راه مده. (1329)