فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1323. مبارزه با حوادث

الصبر یناضل الحدثان، و الجزع من أعوان الزمان .
صبر مبارزه با حوادث است، و بی تابی خود به (کجروی) زمان کمک می کند. (1318)

1324. صبر و ظفر

لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.
فرد صبوری پیروزی را از دست ندهد گرچه به دستش رسد. (1319)

1325. نتیجه حلم

أول عوض الحلیم من حلمه، أن الناس أنصاره علی الجاهل .
اولین نتیجه ای که آدم حلیم از بردباری خود به دست می آورد، این است که مردم یاوران اویند در برابر نادان. (1320)