فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1322. حلم و عقل

الحلم غطاء ساتر، و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقک بحلمک، و قاتل هواک بعقلک .
حلم پرده ای پوشنده و عقل شمشیری برنده است، پس عیب های اخلاقی ات را با حلم بپوشان و هوس های سرکشت را با عقل از بین ببر. (1317)

1323. مبارزه با حوادث

الصبر یناضل الحدثان، و الجزع من أعوان الزمان .
صبر مبارزه با حوادث است، و بی تابی خود به (کجروی) زمان کمک می کند. (1318)

1324. صبر و ظفر

لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.
فرد صبوری پیروزی را از دست ندهد گرچه به دستش رسد. (1319)