فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1321. دوگونه صبر

الصبر صبران: صبر علی ما تکره، و صبر عما تحب.
صبر بر دو گونه است: صبر بر پیشامدی که کراهت داری و صبر بر ترک چیزی که دوست داری. (1316)

1322. حلم و عقل

الحلم غطاء ساتر، و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقک بحلمک، و قاتل هواک بعقلک .
حلم پرده ای پوشنده و عقل شمشیری برنده است، پس عیب های اخلاقی ات را با حلم بپوشان و هوس های سرکشت را با عقل از بین ببر. (1317)

1323. مبارزه با حوادث

الصبر یناضل الحدثان، و الجزع من أعوان الزمان .
صبر مبارزه با حوادث است، و بی تابی خود به (کجروی) زمان کمک می کند. (1318)