فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1320. خطر بی تابی

من لم ینجه الصبر أهلکه الجزع.
هر کس که شکیبایی نجاتش ندهد، بی تابی اش نابودش کند. (1315)

1321. دوگونه صبر

الصبر صبران: صبر علی ما تکره، و صبر عما تحب.
صبر بر دو گونه است: صبر بر پیشامدی که کراهت داری و صبر بر ترک چیزی که دوست داری. (1316)

1322. حلم و عقل

الحلم غطاء ساتر، و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقک بحلمک، و قاتل هواک بعقلک .
حلم پرده ای پوشنده و عقل شمشیری برنده است، پس عیب های اخلاقی ات را با حلم بپوشان و هوس های سرکشت را با عقل از بین ببر. (1317)