نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1320. خطر بی تابی

من لم ینجه الصبر أهلکه الجزع.
هر کس که شکیبایی نجاتش ندهد، بی تابی اش نابودش کند. (1315)

1321. دوگونه صبر

الصبر صبران: صبر علی ما تکره، و صبر عما تحب.
صبر بر دو گونه است: صبر بر پیشامدی که کراهت داری و صبر بر ترک چیزی که دوست داری. (1316)

1322. حلم و عقل

الحلم غطاء ساتر، و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقک بحلمک، و قاتل هواک بعقلک .
حلم پرده ای پوشنده و عقل شمشیری برنده است، پس عیب های اخلاقی ات را با حلم بپوشان و هوس های سرکشت را با عقل از بین ببر. (1317)