فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1319. صبر آزادگان

من صبر صبر الاحرار، و الا سلا سلو الاغمار.
هرکه (در حوادث) شکیبایی می کند چون آزادگان صبر کند (اجر برد) وگرنه چون جاهلان مصیبت را فراموش کند و (اجری ندارد). (1314)

1320. خطر بی تابی

من لم ینجه الصبر أهلکه الجزع.
هر کس که شکیبایی نجاتش ندهد، بی تابی اش نابودش کند. (1315)

1321. دوگونه صبر

الصبر صبران: صبر علی ما تکره، و صبر عما تحب.
صبر بر دو گونه است: صبر بر پیشامدی که کراهت داری و صبر بر ترک چیزی که دوست داری. (1316)