فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1316. آن چه بردباری می آورد

الحلم و الاناة توأمان ینتجهما علو الهمة.
بردباری و وقار دو همزادند که مولود بلندهمتی هستند. (1311)

1317. تمرین بردباری

ان لم تکن حلیما فتحلم؛ فانه قل من تشبه بقوم، الا أوشک أن یکون منهم .
اگر بردبار نیستی خویشتن را بردبار جلو ده؛ زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و به زودی یکی از آنان نشود. (1312)

1318. تباه شدن اجر صبر

ینزل الصبر علی قدر المصیبة. و من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته، حبط عمله .
صبر و شکیبایی به اندازه مصیبت نازل شود و کسی که دستش را به هنگام مصیبت (از روی ناشکری) بر زانو زند، اجرتش تباه گردد. (1313)