فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1313. صبر در هنگام مصیبت

و قال علیه السلام للاشعث بن قیس لما عزاه بابن له -: یا أشعث! ان تحزن علی ابنک فقد استحقت منک ذلک الرحم، و ان تصبر ففی الله من کل مصیبة خلف. یا أشعث! ان صبرت جری علیک القدر و أنت مأجور، و ان جزعت جری علیک القدر و أنت مأزور؛ یا أشعث! ابنک سرک و هو بلاء و فتنة، و حزنک و هو ثواب و رحمة .
امام علی علیه السلام در دلداری به اشعث بن قیس در مرگ فرزندش فرمود: ای اشعث! اگر برای از دست دادن فرزندت اندوهگین باشی، البته حق پدریی را به جا آورده ای و اگر صبر کنی خدا هر مصیبتی را عوض می دهد، ای اشعث! اگر صبر کنی قضا و قدر الهی بر تو جاری شده و تو گناهکاری. ای اشعث! آمدن فرزندت که مایه آزمایش و گرفتاری است تو را شاد کرد و رفتنش که مایه ثواب و رحمت (برای توست) اندوهگینت ساخت. (1308)

1314. بی صبری در تدفین پیامبر (ص)

و قال علیه السلام هو یدفن النبی صلی الله علیه و آله: ان الصبر لجمیل الا عنک، و ان الجزع لقبیح الا علیک. و ان المصاب بک لجلیل، و انه قبلک و بعدک لجلل .
امام علی در هنگام خاکسپاری پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
شکیبایی زیباست، جز در برابر فقدان تو و بی تابی کردن زشت است، مگر بر غم از دست دادن تو، مصیبت رحلت تو بس بزرگ است و هر مصیبت دیگری، پیش از تو و پس از تو، خرد و ناچیز باشد. (1309)

1315. صاحب صبری عظیم

من خطبته الشقشقیة -: طفقت أرتئی بین أن أصول بید جذاء أو أصبر علی طخیة عمیاء... فرأیت أن الصبر علی هاتا أحجی، فصبرت و فی العین قذی، و فی الحلق شجا... فصبرت علی طول المدة، و شدة المحنة .
در خطبه شقشقیه، می فرماید: با خود اندیشیدم که آیا با دست تنها حمله کنم یا آن که بر شر این تیرگی شکیبا باشم... دیدم که صبر در این جا خردمندانه تر است. پس صبر کردم در حالی که گویا در چشمانم خاشاک و در گلویم استخوانی است... در این مدت دراز و در این شدت غم و محنت صبر کردم. (1310)