فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1304. کمک از خدآدر اندوهناکی

استعن بالله علی ما أهمک.
بر آن چه تو را اندوهگین می کند از خدا کمک بخواه. (1299)

1305. نیکوترین خصلت

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام -: عود نفسک التصبر علی المکروه، و نعم الخلق التصبر فی الحق !
در سفارش به فرزند بزرگوار خود امام حسن علیه السلام می فرماید: خویشتن را به صبوری در برابر ناخوشایندها عادت ده، و نیکو خصلتی است صبوری کردن در راه حق. (1300)

1306. شکیبا در ناراحتی

ان ابتلیتم فاصبروا، فان العاقبة للمتقین
اگر (به رنج و ناراحتی) مبتلا شدید، شکیبا باشید که عاقبت (پیروزی) با پرهیزگاران است. (1301)