فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1303. دورکردن اندوه

اطرح عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن الیقین
اندوه ها را با صبری استوار و یقینی نیکو از خود دور کن. (1298)

1304. کمک از خدآدر اندوهناکی

استعن بالله علی ما أهمک.
بر آن چه تو را اندوهگین می کند از خدا کمک بخواه. (1299)

1305. نیکوترین خصلت

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام -: عود نفسک التصبر علی المکروه، و نعم الخلق التصبر فی الحق !
در سفارش به فرزند بزرگوار خود امام حسن علیه السلام می فرماید: خویشتن را به صبوری در برابر ناخوشایندها عادت ده، و نیکو خصلتی است صبوری کردن در راه حق. (1300)