فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1302. دعا در مورد صبر

أخذ الله بقلوبنا و قلوبکم الی الحق، و ألهمنا و ایاکم الصبر
خداوند دل های ما و دل های شما را به سوی حق متوجه سازد و به ما و شما صبر الهام فرماید. (1297)

1303. دورکردن اندوه

اطرح عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن الیقین
اندوه ها را با صبری استوار و یقینی نیکو از خود دور کن. (1298)

1304. کمک از خدآدر اندوهناکی

استعن بالله علی ما أهمک.
بر آن چه تو را اندوهگین می کند از خدا کمک بخواه. (1299)