فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1300. عیب آدمی

لا یعاب المرء بتأخیر حقه، انما یعاب من أخذ ما لیس له .
آدمی را عیب نیست که حقش به تأخیر افتد، همانا عیب آن است که دست به ناحق برآرد. (1295)

بخش سوم: صبر و بردباری

1301. صبر وسیله نجات

رحم الله امرا سمع حکما فوعی، ودعی الی رشاد فدنا... و کذب مناه. جعل الصبر مطیة نجاته .
خداوند بیامرزد کسی را که سخن حکیمانه بشنود و آن را فرا گیرد و به جانب حق هدایت شود و آن را بپذیرد... و آرزوهای نا به جا را تکذیب کند و صبر را وسیله نجات خویش قرار دهد. (1296)