فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1296. رابطه عیب و بخت

عیبک مستور ما أسعدک جدک.
عیب پنهان است تا بختت (و اقبال دنیا) به سوی تو است. (1291)

1297. بزرگ ترین عیب

أکبر العیب أن تعیب ما فیک مثله.
بزرگ ترین عیب آن است که آن چه را که خود داری، بر دیگر عیب شماری. (1292)

1298. راز جامه حیا

من کساه الحیاة ثوبه، لم یر الناس عیبه.
هر که را جامه حیا بپوشاند، عیب او از مردم نهان ماند. (1293)