فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1295. نظر در عیب خود

من نظر فی عیب نفسه، اشتغل عن عیب غیره.
هر که در عیب خود بنگرد، عیب دیگران را از یاد ببرد.(1290)

1296. رابطه عیب و بخت

عیبک مستور ما أسعدک جدک.
عیب پنهان است تا بختت (و اقبال دنیا) به سوی تو است. (1291)

1297. بزرگ ترین عیب

أکبر العیب أن تعیب ما فیک مثله.
بزرگ ترین عیب آن است که آن چه را که خود داری، بر دیگر عیب شماری. (1292)