فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1294. غریب حقیقی

رب بعید أقرب من قریب، و قریب أبعد من بعید. و الغریب من لم یکن له حبیب .
بسا دوری که از هر نزدیکی نزدیک تر است و بسا نزدیکی که از هر دوری از آدمی دورتر است، غریب کسی است که دوستی نداشته باشد.(1289)

بخش دوم: عیب پوشی

1295. نظر در عیب خود

من نظر فی عیب نفسه، اشتغل عن عیب غیره.
هر که در عیب خود بنگرد، عیب دیگران را از یاد ببرد.(1290)