فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1292. ره آورد جوانمردی

الکرم أعطف من الرحم
بزرگواری و جوانمردی بیشتر از علقه خویشاوندی موجب مهربانی و توجه مردم نسبت به انسان می گردد. (1287)

1293. زکات مال

من آتاه الله مالا، فلیصل به القرابة، و لیحسن منه الضیافة
هر کسی که خدا به او مالی داد به نزدیکان خود بپردازد و مهمان نوازی کند.(1288)

1294. غریب حقیقی

رب بعید أقرب من قریب، و قریب أبعد من بعید. و الغریب من لم یکن له حبیب .
بسا دوری که از هر نزدیکی نزدیک تر است و بسا نزدیکی که از هر دوری از آدمی دورتر است، غریب کسی است که دوستی نداشته باشد.(1289)