فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1290. وجوب صله رحم

(فرض الله) صلة الرحم منماة للعدد
خداوند صله رحم را برای کثرت نفرات واجب گردانید. (1285)

1291. فلسفه خانه بزرگ

لعلاء بن زیاد، لما رأی سعة داره -: ما کنت تصنع بسعة هذه الدار فی الدنیا، و أنت الیها فی الاخرة کنت أحوج؟ و بلی ان شئت بلغت بها الاخرة. تقری فیها الضیف، و تصل فیها الرحم، و تطلع منها الحقوق مطالعها، فاذا أنت قد بلغت بها الاخرة
امام علی علیه السلام وقتی خانه وسیع علاء بن زیاد را دید به او فرمود: چه کاری به بزرگی و فراخی این خانه در دنیا داری، در حالی که تو در آخرت به آن نیازمندتر خواهی بود.
آری! اگر بخواهی با این خانه بزرگ توشه برای آخرت ذخیره کنی در این خانه مهمان را بنوازی و پیوند با خویشان را محکم تر کنی. و حقوق آن را به مصارف خود ادا کنی، با این شرایط است که برای آخرت خود زاد و توشه تحصیل نموده ای. (1286)

1292. ره آورد جوانمردی

الکرم أعطف من الرحم
بزرگواری و جوانمردی بیشتر از علقه خویشاوندی موجب مهربانی و توجه مردم نسبت به انسان می گردد. (1287)