فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش اول: صله رحم

1287. حق همسایه

قال علیه السلام عند وفاته: الله الله فی جیرانکم، فانهم وصیة نبیکم. ما زال یوصی بهم، حتی ظننا أنه سیورثهم .
در هنگام وفات خویش فرمود: خدارا خدارا! درباره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیامبر شمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته درباره همسایگان سفارش می کرد چندان که گمان بردیم آن ها را ارث بر قرار خواهد داد. (1282)

1288. نیاز خویشاوندی به دوستی

القرابة الی المودة، أحوج من المودة الی القرابة
خویشاوندی به دوستی نیازمندتر است تا دوستی به خویشاوندی. (1283)