فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1285. هر روز با صدقه

استنزلوا الرزق بالصدقة
روزی را با دادن صدقه، فرود آورید. (1280)

1286. حفظ ایمان

سوسوا ایمانکم بالصدقة
ایمانتان را با دادن صدقه حفظ کنید. (1281)

فصل پنجم: فضایل اخلاقی