فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1284. رفع تنگدستی

اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة
هرگاه بسیار تنگدست شدید، با دادن صدقه با خدا معامله کنید. (تا از فقر برهید). (1279)

1285. هر روز با صدقه

استنزلوا الرزق بالصدقة
روزی را با دادن صدقه، فرود آورید. (1280)

1286. حفظ ایمان

سوسوا ایمانکم بالصدقة
ایمانتان را با دادن صدقه حفظ کنید. (1281)