فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1283. آفات صدقه

من کتابه للاشتر - ایاک و المن علی رعیتک باحسانک، أو التزید فیما کان فعلک، أو أن تعدهم فتتبع موعدک بخلفک، فان المن یبطل الاحسان، و التزید یذهب بنور الحق .
در فرمان خود به مالک اشتر: ای مالک! مواظب باش که نیکی به زیردستانت را به رخ آنان نکشی و یا بیش از آن چه برای آن ها کار کرده ای سخن بگویی و یا این که به ایشان وعده دهی، اما به وعده ات عمل نکنی. جای تردید نیست که منت گذاشتن نیکی را باطل می سازد و پرگویی نسبت به کارهای انجام شده نور حق را باطل می گرداند. (1278)

1284. رفع تنگدستی

اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة
هرگاه بسیار تنگدست شدید، با دادن صدقه با خدا معامله کنید. (تا از فقر برهید). (1279)

1285. هر روز با صدقه

استنزلوا الرزق بالصدقة
روزی را با دادن صدقه، فرود آورید. (1280)