فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1281. فضیلت صدقه آشکار

ان أفضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی، الایمان به و برسوله... و صدقة العلانیة فانها تدفع میتة السوء
بهترین وسیله ای که توسل کنندگان به خداوند سبحانه و تعالی انتخاب نموده اند، ایمان به او و به فرستاده او و صدقه پنهانی که کفاره گناهان است و صدقه آشکار به مرگ زشت و سخت را دفع می نماید. (1276)

1282. داروی آخرت

الصدقة دواء منجح، و أعمال العباد فی عاجلهم، نصب أعینهم فی اجلهم
صدقه دارویی است مؤثر و اعمال بندگان، برابر چشمشان در آخرت خواهد بود. (1277)

1283. آفات صدقه

من کتابه للاشتر - ایاک و المن علی رعیتک باحسانک، أو التزید فیما کان فعلک، أو أن تعدهم فتتبع موعدک بخلفک، فان المن یبطل الاحسان، و التزید یذهب بنور الحق .
در فرمان خود به مالک اشتر: ای مالک! مواظب باش که نیکی به زیردستانت را به رخ آنان نکشی و یا بیش از آن چه برای آن ها کار کرده ای سخن بگویی و یا این که به ایشان وعده دهی، اما به وعده ات عمل نکنی. جای تردید نیست که منت گذاشتن نیکی را باطل می سازد و پرگویی نسبت به کارهای انجام شده نور حق را باطل می گرداند. (1278)