فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش نهم: صدقه

1281. فضیلت صدقه آشکار

ان أفضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی، الایمان به و برسوله... و صدقة العلانیة فانها تدفع میتة السوء
بهترین وسیله ای که توسل کنندگان به خداوند سبحانه و تعالی انتخاب نموده اند، ایمان به او و به فرستاده او و صدقه پنهانی که کفاره گناهان است و صدقه آشکار به مرگ زشت و سخت را دفع می نماید. (1276)

1282. داروی آخرت

الصدقة دواء منجح، و أعمال العباد فی عاجلهم، نصب أعینهم فی اجلهم
صدقه دارویی است مؤثر و اعمال بندگان، برابر چشمشان در آخرت خواهد بود. (1277)