فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1280. گیاه کردار

اعلم أن لکل عمل نباتا، و کل نبات لا غنی بن عن الماء، والمیاه مختلفة؛ فما طاب سقیه، طاب غرسه و حلت ثمرته. و ما خبث سقیه، خبث غرسه و أمرت ثمرته
بدان که هر کرداری را گیاهی است و هیچ گیاهی از آب بی نیاز نیست و آب ها گوناگون اند. پس، هر گیاهی که با آب پاک و نیکو آبیاری شود، درختش نیکو و میوه اش شیرین می شود. (1275)

بخش نهم: صدقه

1281. فضیلت صدقه آشکار

ان أفضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی، الایمان به و برسوله... و صدقة العلانیة فانها تدفع میتة السوء
بهترین وسیله ای که توسل کنندگان به خداوند سبحانه و تعالی انتخاب نموده اند، ایمان به او و به فرستاده او و صدقه پنهانی که کفاره گناهان است و صدقه آشکار به مرگ زشت و سخت را دفع می نماید. (1276)