فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1279. نیرومند در نیکوکاری باش!

لا تکونن علی الاساءة أقوی منک علی الاحسان.
هیچ گاه نباید بر زشتکاری نیرومندتر از نیکوکاری باشی. (1274)

1280. گیاه کردار

اعلم أن لکل عمل نباتا، و کل نبات لا غنی بن عن الماء، والمیاه مختلفة؛ فما طاب سقیه، طاب غرسه و حلت ثمرته. و ما خبث سقیه، خبث غرسه و أمرت ثمرته
بدان که هر کرداری را گیاهی است و هیچ گیاهی از آب بی نیاز نیست و آب ها گوناگون اند. پس، هر گیاهی که با آب پاک و نیکو آبیاری شود، درختش نیکو و میوه اش شیرین می شود. (1275)

بخش نهم: صدقه