فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1278. کوتاهی کردن در کار نیک

التقصیر فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیه غبن
کوتاهی کردن در کار نیک هرگاه به پاداش آن اطمینان داشته باشی، یک غبن است. (1273)

1279. نیرومند در نیکوکاری باش!

لا تکونن علی الاساءة أقوی منک علی الاحسان.
هیچ گاه نباید بر زشتکاری نیرومندتر از نیکوکاری باشی. (1274)

1280. گیاه کردار

اعلم أن لکل عمل نباتا، و کل نبات لا غنی بن عن الماء، والمیاه مختلفة؛ فما طاب سقیه، طاب غرسه و حلت ثمرته. و ما خبث سقیه، خبث غرسه و أمرت ثمرته
بدان که هر کرداری را گیاهی است و هیچ گیاهی از آب بی نیاز نیست و آب ها گوناگون اند. پس، هر گیاهی که با آب پاک و نیکو آبیاری شود، درختش نیکو و میوه اش شیرین می شود. (1275)