فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1277. ارزش انسان

قیمة کل امری ما یحسنه
ارزش هر کس به اندازه کار نیک او است.(1272)

1278. کوتاهی کردن در کار نیک

التقصیر فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیه غبن
کوتاهی کردن در کار نیک هرگاه به پاداش آن اطمینان داشته باشی، یک غبن است. (1273)

1279. نیرومند در نیکوکاری باش!

لا تکونن علی الاساءة أقوی منک علی الاحسان.
هیچ گاه نباید بر زشتکاری نیرومندتر از نیکوکاری باشی. (1274)