فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1276. بشارت به کار سودمند

من حذرک کمن بشرک
آن که تو را (از کار زیان آور) بیم دهد، مانند کسی است که تو را (به کار سودآور) بشارت دهد. (1271)

1277. ارزش انسان

قیمة کل امری ما یحسنه
ارزش هر کس به اندازه کار نیک او است.(1272)

1278. کوتاهی کردن در کار نیک

التقصیر فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیه غبن
کوتاهی کردن در کار نیک هرگاه به پاداش آن اطمینان داشته باشی، یک غبن است. (1273)