فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1269. کار با سرعت

ألا فاعملوا فی الرعبة کما تعلمون فی الرهبة
هان! در حال رغبت، همان گونه کار کنید که در حال ترس کار می کنید. (1264)

1270. ارزش کار

العمل العمل، ثم النهایة النهایة، والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، والورع والورع! ان لکم نهایة فانتهوا الی نهایتکم .
کار کنید و کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید، آن گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید. همانا شما را پایانی است، پس خود را به آن پایان (بهشت) رسانید. (1265)

1271. رابطه بین کار و نسب

من أبطأ به عمله، لم یسرع به نسبه
هر کس کارش او را کند برد، نسبش (حسبش) او را شتابان نبرد. (1266)